OFERTA

Działalność geotechniczna:

Wiodącą działalnością firmy jest wykonywanie badań podłoża metodami in-situ:
 • sondowań statycznych typu: CPT, CPTU, SCPTU, CCPTU, ENVIRO Firmy a.p. van den Berg,
  (I kategoria sprzętu według instrukcji Komitetu TC-16 ISSMGE),
 • sondowań dynamicznych sondą Nordmayer,
 • wierceń geologicznych sondą Nordmayer,
 • badań sondą obrotową PSO-1,
 • badań typu DMT oryginalnym dylatometrem Marchettiego,
 • badań typu SDMT dylatometrem sejsmicznym Marchettiego,
 • pobieranie prób gruntu o nienaruszonej strukturze do głębokości 20m typu MOSTAP,
 • pobieranie prób wody próbnikiem Wastap Firmy a.p. van den Berg,
 • badań sondą izotopową Troxler 3440 celem pomiaru gęstości i wilgotności gruntu, betonu i asfaltu.

Do sondowań statycznych firma stosuje sprzęt najnowszej generacji, należący do I kategorii geotechnicznej. Do interpretacji wyników badań terenowych wykorzystywane są własne procedury badawcze lub opracowane wspólnie w ramach prowadzonej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Jakość posiadanego sprzętu do sondowań statycznych, wymagane kryteria materiałowe oraz wymagania odnośnie precyzji i dokładności rejestracji oporu stożka, tarcia na tulei ciernej, ciśnień porowych i prędkości penetracji spełniają wymagania wytycznych Komitetu Technicznego TC 16 International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) pt. "International Reference Test. Procedure for the Cone Penetration Test (CPT) and Cone Penetration Test with pore pressure (CPTU)" opublikowane w 2001 roku.

Działalność działu konsultingowego:

W ramach tego działu prowadzone są prace z zakresu:
 • przygotowywania dokumentów w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z pełnymi uzgodnieniami,
 • ocena przydatności nieruchomości pod budowę inwestycji.