SPRZĘT

SONDA STATYCZNA Hyson 20 Tf firmy ap van den Berg Machinefabriek
zalety:
SONDA STATYCZNA Hyson 20 Tf firmy ap van den Berg
				Machinefabriek
 • duże tempo badań, dziennie można wykonać kilkanaście sondowań nawet do 40m,
 • sondowania nie wymagają zatwierdzenia projektu prac geologicznych,
 • rejestracja oporu stożka, tarcia na tulei ciernej i ciśnień porowych umożliwia natychmiastową ocenę parametrów wytrzymałościowych, kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, niedrenowanej wytrzymałości na ścinanie i parametrów odkształecniowych, moduły G0, M0 i ES,
 • przeprowadzony test dyssypacji umożliwia określenie wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntu.Stosowane stożkiPróbnik "MOSTAP"
zalety:
Próbnik "MOSTAP"
 • pozyskanie rdzeni gruntowych wysokiej jakości o długości 2,0m i średnicy 36,5mm,
 • możliwość pobrania próbek z głębokości 20m oraz próbek poniżej zwierciadła wody gruntowej.

Dylatometr Marchettiego
Dylatometr Marchettiego
zalety:
 • duże tempo badań,
 • precyzyjny pomiar parametrów odkształceniowych, szczególnie w gruntach słabonośnych.Dylatometr sejsmiczny SDMT

Dylatometr sejsmiczny SDMT
zalety:
 • możliwość wyznaczenia standardowych parametrów testu DMT,
 • Wyznaczenie modułu ścinania G0 Identyfikacja anizotropii
 • podłoża.